Paslaugų teikimo sąlygos

1 Bendrosios nuostatos
 • 1.1 SUBME.LT (toliau - Paslaugų teikėjas), teikia Užsakovui (toliau Paslaugų teikėjas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis) soc. tinkų siekėjų didinimo ir kitas susijusias paslaugas (toliau - Paslaugos), o Užsakovas naudojasi Paslaugomis laikydamasis šių taisyklių.
 • 1.2 Užsakovas pradeda naudotis Paslaugomis tik susipažinęs su šių taisyklių sąlygomis ir įsipareigojęs jų laikytis, bei atlikęs apmokėjimą už Paslaugas.
2 Mokėjimo už paslaugas tvarka
 • 2.1 Užsakovas, norėdamas užsakyti Paslaugas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo nustatytus įkainius, kurie yra skelbiami svetainėje www.subme.lt (toliau - Paslaugų įkainiai), jei Šalys nesusitaria kitaip.
 • 2.2 Paslaugų teikėjas, informavęs Užsakovą, pasilieka teisę keisti Paslaugų įkainius, kurie būtų taikomi užsisakant naujų Paslaugų.
3 Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įsipareigojimai
 • 3.1 Paslaugų teikėjas pradeda teikti Paslaugas Užsakovui per 1 (vieną) darbo dieną, Užsakovui įvykdžius 2.1. punkte nustatytus reikalavimus.
 • 3.2 Užsakovui informavus apie Paslaugų teikimo sutrikimus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 8 (aštuonias) valandas imtis priemonių jiems šalinti.
 • 3.3 Paslaugų teikėjas neatsako už laikui bėgant, prarastus siekėjus, siekėjų kokybę. Paslaugų teikėjas yra tarpininkas ir neturi tiesioginio ryšio su teikiama paslauga.
 • 3.4 Pinigai nėra grąžinami, jei dėl Užsakovo kaltės buvo įvestas blogas adresas.
 • 3.5 Pinigai nėra grąžinami, jei paslauga nebuvo įvykdyta dėl užsakovo klaidos.
 • 3.6 Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo soc paskyros turinį, joje esančią nelegalią informaciją.
 • 3.7 Paslaugų teikėjas neatsako už jo valioje nesančių veiksnių (gaisrų, potvynių, karo veiksmų, elektros sutrikimų, teroro aktų, banko darbo sutrikimo, vagysčių ar kitų nenugalimų jėgų) sukeltus sutrikimus.
 • 3.8 Visa Paslaugų teikėjo turima informacija apie Užsakovą yra konfidenciali ir yra pateikiama trečiosioms šalims tik Užsakovui sutikus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
 • 3.9 Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją apie pastebėtus Paslaugų teikimo sutrikimus.
 • 3.10 Santykiuose su trečiaisiais asmenimis Šalys atsako savarankiškai. Šalys neatsako už netiesioginius nuostolius.
 • 3.11 Užsakovas sutinka gauti mūsų siųnčiamus naujienlaiškius į el. paštą kuris buvo nurodytas mokėjimo metu.
4 Paslaugų galiojimas ir nutraukimas
 • 4.1 Užsakytos Paslaugos pradedamos teikti Užsakovui įvykdžius 2.1. punkte nustatytus reikalavimus.
 • 4.2 Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą nedelsiant, jei Užsakovas nevykdo bent vieno šiose taisyklėse prisiimto įsipareigojimo.
5 Kitos nuostatos
 • 5.1 Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • 5.2 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti, papildyti šias taisykles, prieš tai informavęs Užsakovą.